24. Pedosféra

Vznik a složení půd

Půda vzniká z matečné horniny zvětráváním a působením rostlin, mikroorganismů a půdních živočichů.

  • neživá složka (úlomky hornin, voda a půdní vzduch)

  • živá složka (mikroorganismy – řasy, bakterie, houby), půdní živočichové

Úrodnost půdy je závislá na množství humusu (odumřelé zbytky rostlin a živočichů, odpadní produkty živých organismů)

Půdní typy a půdní druhy

V půdě můžeme rozlišit různě zbarvená patra – půdní horizonty

  • Půdní typy - rozlišujeme podle zbarvení a rozložení půdních horizontů (např. černozemě, hnědozemě, červenozemě)

  • Půdní druhy - rozlišujeme podle velkosti částeček

a)      půdy jílovité - malé částečky

b)      půdy hlinité - střední částečky, nejvhodnější pro zemědělství

c)      půdy písčité – velké částečky