8. Mapa

Mapa je zmenšený obraz povrchu planety Země (mapy celého světa, světadílů, států i menších území). Většina map vzniká na základě leteckých nebo družicových snímků.

 

Na mapě můžeme vidět:

a)     název mapy

b)     mapové pole (znázornění zemského povrchu pomocí bodů, čar, ploch, barev..)

c)     legenda (vysvětlení všech značek, které byly v mapě použity)

d)     měřítko udává, jak dané území zmenšeno oproti skutečnosti (např. 1 : 500 000).

 

VÝŠKOPIS – znázornění terénního povrchu a nadmořské výšky do mapy.

  • vrstevnice – čáry spojující místa o stejné nadmořské výšce
  • kóty – značky s nadmořskou výškou
  • výškopis může být znázorněn i barevně (např. nížiny zeleně)

 

POLOHOPIS – znázorňování polohy všech objektů v krajině do mapy pomocí mapových značek tří typů:

  • bodových (hrad, letiště)
  • liniových (silnice, řeka)
  • plošných (les, jezero).

 

Druhy map:

a)     Tematické mapy (zobrazují jen některé jevy nebo jen jedno téma)

b)     Obecně zeměpisné mapy (zobrazují přírodní podmínky – např. pohoří, řeky, pouště apod.)

Atlas je soubor map.

 

Dovednosti s mapou:

  1. Využít legendy mapy při hledání v mapovém poli.
  2. S pomocí měřítka mapy určit vzdálenost na mapě.
  3. Určit nadmořskou výšku pomocí vrstevnic